Blog


Porezi webinar (Instagram Post) (16)

Broj neradnih dana radnika radi slavljenja vjerskog blagdana

U skladu sa čl.1. Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 33/96 do 130/11. – dalje Zakon) određeni su dani blagdana u koje se ne radi, s time da je u prema odredbama

Nastavite čitati >

Porezi webinar (Instagram Post) (3)

Neplaćeni dopust radnika

Prema odredbama Zakona o radu poslodavac može radniku na njegov zahtjev odobriti neplaćeni dopust. Za vrijeme neplaćenoga dopusta prava i obveze iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom radniku miruju, ako zakonom nije drukčije određeno.

Nastavite čitati >

Porezi webinar (Instagram Post) (1)

Ispravak godišnjih financijskih izvještaja kod neprofitnih organizacija

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija između ostaloga uređena su računovodstvena načela i poslovi, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, načela iskazivanja imovine, obveza i vlastitih izvora te priznavanja prihoda, rashoda, primitaka i izdataka, financijsko izvještavanje, revizija godišnjih financijskih izvještaja i javna objava godišnjih financijskih izvještaja.

Nastavite čitati >

Porez IG post (180 x 180 px) (280 x 280 px) (2)

FINANCIJSKI PLANOVI KOD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo obvezne su na temelju Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14.) izrađivati godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu najkasnije do 31. prosinca 2019. godine za 2020. godinu.

Nastavite čitati >

Porez IG post (180 x 180 px) (280 x 280 px)

INVENTURA‌ ‌–‌ ‌GODIŠNJI‌ ‌POPIS‌ ‌IMOVINE‌ ‌I‌ ‌OBVEZA‌ ‌NEPROFITNE‌ ‌ ORGANIZACIJE‌ ‌

Na temelju odredba čl. 19. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14., dalje: Zakon) utvrđena je obveza neprofitnih pravnih osoba da obave inventuru odnosno popis imovine i obveza na početku poslovanja i na kraju svake poslovne godine.

Nastavite čitati >

Porezi webinar (Instagram Post) (13)

NEOPOREZIVE NAGRADE RADNICIMA

U vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju prigodne nagrade u novcu i naravi. Događa se da poslodavci nisu upoznati koje neoporezive isplate radnicima mogu isplatiti. Na taj način propuštaju niz mogućnosti dodatnog nagrađivanja radnika kroz isplatu neoporezivih nagrada, naknada, potpora i primitaka.

Nastavite čitati >

centar_za_poreze_seminar_place414

ISPLATA PRIMITAKA U NARAVI U VISINI 600,00 KN GODIŠNJE U OBLIKU POLICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RADNIKU

Dar u naravi u obliku police zdravstvenoga osiguranja tržišne vrijednosti do 600,00 kuna godišnje, smatra se primitkom u naravi.

Nastavite čitati >

centar_za_poreze_seminar_place

INFORMACIJA OVLAŠTENIM REVIZORIMA – EVIDENCIJA STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA I. GODINU

Ovlašteni revizori su obvezni ostvariti najmanje 35 bodova prema potvrdama organizatora o ispunjenju propisane obveze stalnog stručnog usavršavanja.

Nastavite čitati >

centar_za_poreze_seminar_place

UPIS, PROMJENA I UVID POSLODAVCA PO PK (POREZNOJ KARTICI)

Poreznu karticu, poslodavcu i isplatitelju plaće ili mirovine ili samom poreznom obvezniku dostavlja elektroničkim putem

Nastavite čitati >

centar_za_poreze_seminar_financije66

DETALJNO NEOPOREZIVE ISPLATE: Sve o novostima koje su stupile na snagu 01.09.2019

Sve novosti vezane za neoporezive isplate radnicima na jednom mjestu. Novosti koje su stupile na snagu s 1.9.2019.

Nastavite čitati >

centar_za_poreze_seminar_place747

Namirenje poreznog duga sklapanjem upravnog ugovora sa Poreznom upravom

Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora podnosi porezni obveznik, fizička ili pravna osoba nadležnoj ispostavi Porezne uprave...

Nastavite čitati >

centar_za_poreze_seminar_financije55

Porezni položaj isplate regresa

Zakonska obveza isplate regresa od strane poslodavca prema radniku ne postoji osim ako to nije regulirano...

Nastavite čitati >