FINANCIJSKI PLANOVI KOD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA


Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo obvezne su na temelju Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14.)   izrađivati godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu najkasnije do 31. prosinca 2021. godine za 2022. godinu.

Iznimka su neprofitne organizacije koje zadovoljavaju uvjete za vođenja jednostavnog knjigovodstva, a odluči se za vođenje dvojnog knjigovodstva. Jednako tako, propisanu metodologiju planiranja ne primjenjuju niti političke stranke, niti vjerske zajednice.

 

Prema odredbama navedenog Zakona financijski plan neprofitne organizacije sastoji se od :

plana prihoda i rashoda

plana zaduživanja i otplata

obrazloženja financijskog plana

Osim pobrojanih dijelova financijskog plana financijski plan može sadržavati i plan novčanih tijekova. Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija propisana je metodologija izrade financijskog plana, izmjena i dopuna financijskog plana te način i uvjete izvršavanja financijskog plana. Obveza planiranja odnosi se na cjelokupnu djelatnost koju neprofitna organizacija obavlja. To znači da ako neprofitna organizacija obavlja i gospodarsku djelatnost da se i gospodarska djelatnost mora uključiti u planiranje.

 

Zakonski zastupnik ima obvezu pripremiti prijedlog financijskog plana neprofitne organizacije za sljedeću godinu, te ga dostaviti najvišem tijelu neprofitne organizacije, odnosno tijelu koje je temeljem statuta neprofitne organizacije ovlašteno za njegovo donošenje.

Najviše tijelo neprofitne organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta neprofitne organizacije za to ovlašteno, ima obvezu donijeti financijski plan za sljedeću godinu najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.

 

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija predviđenu su i novčane kazne u iznosu od 5.000,00 kuna do 200.000,00 kuna za neprofitna organizacija koja ne izrađuje i/ili ne usvaja financijske planove sukladno odredbama navedenog Zakona.