Blog


Centar za poreze vizuali objave - NOVI

Neproftine organizacije -GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN

Treba li i u kojem roku neprofitna organizacija, obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva, po važećem Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, donijeti godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu?

Nastavite čitati >

Porezi webinar (Instagram Post) (31)

Financijsko izvještavanje u sustavu jednostavnog knjigovodstva

Mali vodič o financijskom izvještavanju za organizacije koje su neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima iz Zakona za vođenje jednostavnog knjigovodstva i koja je donijela Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela, sastavlja godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu poslovnu godinu i Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima

Nastavite čitati >

Copy of Porezi webinar (Instagram Post) (1)

Izdavanje računa kod udruga

Koji su načini postupanja pri izdavanju računa udruga i ostalih neprofitnih organizacija koje vode računovodstvo u skladu s Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Nastavite čitati >

Copy of Porezi webinar (Instagram Post) (1)

Prekovremeni rad

Poslodavac prekovremeni rad može koristiti samo u izvanrednim i za poslodavca nepredviđenim okolnostima koje poslodavac nije mogao predvidjeti i ne smije biti sredstvo kojim bi se nadoknadio nedostatak radne snage.

Nastavite čitati >

Porezi webinar (Instagram Post) (15)

Što donose izmjene i dopune Zakona o minimalnoj plaći

Od 1. prosinca 2021. godine na snazi je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći

Nastavite čitati >

Porezi webinar (Instagram Post) (10)

NEOPOREZIVE NAKNADE, POTPORE, NAGRADE I DRUGI PRIMICI KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM OD NESAMOSTALNOG RADA

Prema odredbama poreza na dohodak primici na osnovi naknade, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina smatraju se primici od nesamostalnog rada ako prelaze iznose navedene u tablici.

Nastavite čitati >

Porezi webinar (Instagram Post) (4)

Rashodi tekućeg i investicijskog održavanje kod proračuna

Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja kod proračunske osobe evidentiraju se na računima rashoda poslovanja, a za vrijednost dodatnog ulaganja na imovini povećava se vrijednost te imovine

Nastavite čitati >

Porezi webinar (Instagram Post) (11)

Dnevnice za službena putovanja u inozemstvo

Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16. – 138/20.) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz Zakona po osnovi naknade, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac

Nastavite čitati >

Porezi webinar (Instagram Post) (16)

Broj neradnih dana radnika radi slavljenja vjerskog blagdana

U skladu sa čl.1. Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 33/96 do 130/11. – dalje Zakon) određeni su dani blagdana u koje se ne radi, s time da je u prema odredbama

Nastavite čitati >

Porezi webinar (Instagram Post) (3)

Neplaćeni dopust radnika

Prema odredbama Zakona o radu poslodavac može radniku na njegov zahtjev odobriti neplaćeni dopust. Za vrijeme neplaćenoga dopusta prava i obveze iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom radniku miruju, ako zakonom nije drukčije određeno.

Nastavite čitati >

Porezi webinar (Instagram Post) (1)

Ispravak godišnjih financijskih izvještaja kod neprofitnih organizacija

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija između ostaloga uređena su računovodstvena načela i poslovi, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, načela iskazivanja imovine, obveza i vlastitih izvora te priznavanja prihoda, rashoda, primitaka i izdataka, financijsko izvještavanje, revizija godišnjih financijskih izvještaja i javna objava godišnjih financijskih izvještaja.

Nastavite čitati >

Porez IG post (180 x 180 px) (280 x 280 px) (2)

FINANCIJSKI PLANOVI KOD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo obvezne su na temelju Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14.) izrađivati godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu najkasnije do 31. prosinca 2019. godine za 2020. godinu.

Nastavite čitati >