Rashodi tekućeg i investicijskog održavanje kod proračuna


Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja kod proračuna
 

Bitno je razlikovati tekuće i investicijsko održavanje od dodatnog ulaganja jer upravo to raspoznavanje određuje način na koji će proračunska osoba nastale poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama.
 

Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja kod proračunske osobe evidentiraju se na računima rashoda poslovanja, a za vrijednost dodatnog ulaganja na imovini povećava se vrijednost te imovine.

 

Ako bi se rashodi tekućeg i investicijskog održavanja iskazali kao dodatno ulaganje na imovini u godini kada su nastali, takvo bi iskazivanje moglo dovesti do iskrivljenog iskazivanja godišnjega financijskog rezultata. 
 

1. Tekuće i investicijsko održavanje

Primjer - Proračunska osoba na postojećoj poslovnoj zgradi ima sljedeće radove:

  1. zamjenu parketa u svoti od 25.000,00 kn

  2. bojenje unutarnjih i vanjskih zidova u svoti od 29.000,00 kn

  3. dogradnju poslovne prostorije koja će služiti za sastanke u vrijednosti od 290.000,00.


Nakon nekog vremena dugotrajnu materijalnu imovinu treba pregledati, popraviti ili zamijeniti kako bi od te imovine mogli i dalje očekivati buduće ekonomske koristi pri obavljanju djelatnosti. Tako nastali izdatci trošak su redovitog održavanja dugotrajne materijalne imovine i iskazuju se kao rashod poslovanja. Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja obuhvaćaju rashode za materijal i dijelove za održavanje i rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Pravilnik o proračunskom računovodstvu

Prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br. 124/14. – 108/20., dalje: Pravilnik o proračunskom računovodstvu), za tekuće i investicijsko održavanje propisana su dva različita odjeljka, i to: odjeljak 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i odjeljak 3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Na odjeljku računa 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje knjiži se samo u slučajevima ako se posebno nabavljaju materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje. To znači da proračunska osoba ima vlastitu službu za održavanje objekata i opreme i u sklopu te službe zaposlene osobe koje su u radnom odnosu kod te proračunske osobe na poslovima održavanja objekta i opreme. Materijal i dijelovi nabavljeni za potrebe tekućeg i investicijskog održavanja interna služba za održavanje sama ugrađuje pri aktivnostima tekućeg i investicijskog održavanja objekta i opreme.

Nasuprot navedenom, na osnovnom računu 3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja proračunska osoba iskazat će rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja ako su materijal i dijelovi nabavljani u sklopu usluge, odnosno ako ulazni račun dobavljača sadržava i uslugu i vrijednost materijala koji je ugrađen pri aktivnostima tekućeg i investicijskog održavanja.

Prema odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu, tekuće i investicijsko održavanje podrazumijeva stalne aktivnosti kojima se imovina održava ili vraća u njeno funkcionalno stanje.

Navedena odredba Pravilnika o proračunskom računovodstvu upućuje na aktivnosti o kojima bi moglo biti riječ i navodi neke od njih, kao što su: servisiranje uređaja i opreme, uređenje unutarnjih i vanjskih zidova, popravci i zamjena dotrajalih dijelova, remonti postrojenja i opreme koji se pojavljuju u određenim vremenskim razdobljima i sl. Dakle, u rashode tekućeg i investicijskog održavanja mogli bismo, primjerice, ubrojiti bojenje unutarnjih ili vanjskih zidova, zamjenu stolarije, pločica i parketa, troškove redovitih pregleda postrojenja i opreme i sl.

U skladu s navedenim, proračunska je osoba, stoga, usluge koje se odnose na zamjenu parketa i bojenje unutarnjih i vanjskih zidova evidentirala odobrenjem osnovnog računa 23232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja i zaduženjem osnovnog računa 32321Usluge tekućeg i investicijskog održavanja s obzirom na to da je riječ o aktivnostima tekućeg i investicijskog održavanja gdje su i materijal i energija nabavljeni u sklopu usluge

Nasuprot navedenom, prema odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu, o dodatnim ulaganjima na imovini je riječ ako se produljuje vijek uporabe, povećavaju kapaciteti, mijenja namjena ili znatno poboljšava funkcionalno svojstvo nefinancijske imovine. Primjeri takvih ulaganja su: ulaganje u obnovu, rekonstrukciju ili povećanje nefinancijske imovine koje ne mora biti uvjetovano stanjem imovine.


Pri raspoznavanju tekućeg i investicijskog održavanja u odnosu na dodatno ulaganje, vrijednost radova nije presudna već je bitno utvrditi o kojim je aktivnostima riječ u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu.
Osim rashoda tekućeg i investicijskog održavanja, proračunska osoba ima i dodatna ulaganja na imovini. Riječ je o kapitalnom rashodu koje proračunska osoba evidentira na način da je odobrila osnovni račun 24511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima za svotu na ulaznom računu koja se odnosi na dodatno ulaganje na zgradi i zadužila osnovni račun 45111Dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Istodobno proračunska osoba prema vrsti imovine na kojoj je obavljena aktivnost dodatnog ulaganja zadužuje odgovarajući osnovni račun 02124Zgrada kulturnih institucija i odobrava račun 91111Izvori vlasništva iz proračuna za nefinancijsku imovinu te je na taj način povećala vrijednost zgrade u svoti u kojoj je izvršeno dodatno ulaganje na zgradi.