Koji prihodi ulaze u opći dio financijskog plana upravnog odjela proračunske pravne osobe, a da taj plan bude uravnotežen?


Koji prihodi ulaze u opći dio financijskog plana upravnog odjela
proračunske pravne osobe, a da taj plan bude uravnotežen?

 

 

Koji prihodi ulaze u opći dio financijskog plana upravnog odjela
proračunske pravne osobe, a da taj plan bude uravnotežen?

Člankom 28. novog Zakona o proračunu propisano je da proračun sadrži
financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio
proračuna i obrazloženje proračuna.

Financijski planovi proračunskih korisnika odnose i na financijske planove upravnih tijela JLP(R)S.

Pitanje je koji prihodi ulaze u opći dio financijskog plana upravnog odjela, a da taj plan bude
uravnotežen
. Ulaze li tu samo oni prihodi koje sam nadležni upravni odjel
ostvaruje? U tom slučaju, financijski plan upravnog odjela bio bi neuravnotežen.
Financijski planovi proračunskih korisnika u nadležnosti uravnotežuju se preko
podskupine 671.
Treba li isto napraviti kod financijskog plana upravnih odjela
ili programski omogućiti raspodjelu općih prihoda i primitaka po upravnim
odjelima?


Odgovor:
Prema našem mišljenju, u državnom proračunu svi opći prihodi i primici
planiraju se na glavi 02506.
Na istoj glavi evidentiraju se sredstva koja se daju
ministarstvima i drugim proračunskim korisnicima i to na podskupini 367, dok
svi korisnici prihode iz izvora opći prihodi i primici iskazuju kao prihod na 671.
U proračunu i u izvještaju o izvršenju se te 2 podskupine ne vide.
Ako su upravni odjeli ekvivalent ministarstvima, opće prihode bi u svom
financijskom planu trebao imati odjel za financije ili neka posebna glava unutar
tog razdjela, a sredstva koja se raspoređuju drugim upravnim odjelima u
financijskom planu odjela za financije trebala bi biti na 367. Tako će financijski
plan tog odjela biti uravnotežen.


U financijskom planu drugih odjela iznos općih prihoda za te odjele treba
planirati na 671 kao što kod sebe planiraju proračunski korisnici. Znači, samo
prihodi izvora opći prihodi i primici kojima se pokrivaju rashodi samog
upravnog odjela idu na 671. U financijskim planovima korisnika na 671 su
njihovi prihodi.


Na taj način će financijski planovi upravnih odjela biti uravnoteženi.
U općem dijelu cijelog proračuna nema 367 i 671, a u posebnom dijelu
proračuna nema 367. To ide samo u financijske planove.
Kako se sukladno novom Zakonu o proračunu plan od 2023. donosi na drugoj
razini, podskupine 671 i 367 planiraju se u financijskim planovima na
skupinama 36 i 67 na kojim ima i drugih prihoda i rashoda. To onda treba
obrazložiti.