Što donose izmjene i dopune Zakona o minimalnoj plaći


Od  1. prosinca 2021. godine na snazi je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 120/21) 

Tim izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 118/18.) propisuje se način utvrđivanja iznosa minimalne plaće koja mora biti ugovorena, utvrđena ili propisana u bruto iznosu. Nadalje, minimalnom plaćom smatra se najmanji iznos mjesečne bruto plaće prema složenosti poslova za puno radno vrijeme ugovoren kolektivnim ugovorom čija je primjena proširena sukladno općem propisu o radu. To znači da je uređena je iznimka utvrđivanja minimalne plaće s kolektivnim ugovorima koji imaju proširenu primjenu. 

U iznos minimalne plaće ne ubrajaju se povećanja plaće s osnove prekovremenog rada, otežanih uvjeta rada, noćnog rada i rada nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi. Dakle, utvrđen je veći broj i vrste dodatka koji se ne uključuju u minimalnu plaću, te je uređen način određivanja dodataka.

Propisan je način određivanja minimalne plaće za radni odnos kraći od mjesec dana. Minimalna plaća radnika koji je prema odredbama ugovoru o radu proveo u radnom odnosu odnosno na radu u bilo kojem razdoblju ugovornog odnosa s poslodavcem manje od mjesec dana, utvrđuje se i isplaćuje razmjerno trajanju radnog odnosa odnosno vremena provedenog na radu u tom mjesecu.  Jednako tako, uređeno je da se minimalna plaća radnika koji radi u nepunom radnom vremenu utvrđuje  i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći propisuje zabranu odricanja od prava na minimalnu plaću.

Izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći propisan je nadzor nad primjenom Zakona, a nadzor obavljaju nadležni inspektori koji su prema posebnim propisima ovlašteni za nadzor u vezi s radom i zapošljavanjem. Jednako tako, uređen je i nadzor zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata proračunskih prihoda kojeg obavljaju službenici koji su prema posebnim propisima ovlašteni za obavljanje poslova poreznog nadzora.

Izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći povećan je broj prekršaja za koje se izriče prekršajna kazna. Propisne su prekršajne sankcije za poslodavca i za odgovornu osobu poslodavca pravne osobe.

Novčanom kaznom od 60.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba:

- ako ne isplati minimalnu plaću na način propisan Zakonom o minimalnoj plaći,

- ako minimalnu plaću ne ugovori ili ne utvrdi u bruto iznosu, 

- ako s radnikom sklopi sporazum o odricanju od prava na isplatu minimalne plaće, 

- ako ne isplati povećanje plaće najmanje u visini utvrđenoj kolektivnim ugovorom čija je primjena proširena sukladno općem propisu o radu, 

- ako ne isplati minimalnu plaću u visini utvrđenoj uredbom Vlade Republike Hrvatske.

Poslodavci su dužni, najkasnije do 1. veljače 2022., ponuditi izmjenu ugovora o radu sukladno odredbama ovoga Zakona. Izmjene se prvenstveno odnose na ugovaranje bruto plaće ako je bila ugovorena neto plaća i na ugovaranje dodataka  s osnove prekovremenog rada, otežanih uvjeta rada, noćnog rada i rada nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi najmanje u visini utvrđenoj kolektivnim ugovorom čija je primjena proširena.

Visina minimalne plaće uređena Uredbom Vlade RH  za 2022. godinu (Nar. nov., br. 117/21.) stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine, a iznosi 4.687,50 kn mjesečno bruto i to počevši od plaće za siječanj 2022. godine. Riječ je o povećanju plaće za 2022. godinu u odnosu na 2021. godinu za 10,29%

Visina minimalne plaće do 31. prosinca 2021. godine iznosi 4.250,00 kn mjesečno bruto

i to je iznos koji je uređen zaključno s plaćom za prosinac 2021.