Financijsko izvještavanje u sustavu jednostavnog knjigovodstva


Financijsko izvještavanje u sustavu jednostavnog knjigovodstva

Mali vodič o financijskom izvještavanju za neprofitne organizacije koje udovoljavaju uvjetima iz Zakona za vođenje jednostavnog knjigovodstva

Prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih
organizacija (Nar. nov., br. 124/14., dalje. Zakon) i Pravilnika o izvješćivanju u neprofitnom
računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 31/15), neprofitna
organizacija koja udovoljava uvjetima iz Zakona za vođenje jednostavnog knjigovodstva i
koja je donijela Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog
računovodstvenog načela, sastavlja godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za
prethodnu poslovnu godinu i Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima

To znači da neprofitna organizacija sastavlja godišnji financijski izvještaj o primicima i
izdacima na Obrascu: G-PR-IZ-NPF koji se nalazi u prilogu Pravilnika o izvješćivanju u
neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija i njegov je sastavni dio i
Bilješke.

Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima su dopuna podataka uz
financijski izvještaj.
U Bilješkama uz Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima
potrebno je navesti razloge zbog kojih je došlo do odstupanja u odnosu na ostvarenje iz
prethodne godine.

Neprofitna organizacija u sustavu jednostavnog knjigovodstva Godišnje financijske izvještaje
predaje Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti
za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, godišnji financijski izvještaj o primicima i
izdacima u roku od 60 dana od isteka poslovne godine.

Što se tiče vanjskog knjigovodstvenog servisa potrebno je provjeriti koje su odredbe navedene
u Ugovoru o vođenju poslovnih knjiga/računovodstva pa ako stoji odredba o tome da će
sastaviti Godišnje financijske izvještaje smatram da bi se u tom slučaju trebali pridržavati
ugovorene odredbe odnosno sastavljanja godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima
za prethodnu poslovnu godinu i Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj o primicima i
izdacima. Forma Bilješki nije propisana.

 

Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.