Jesu li propisane kazne u vezi financijskog plana za neprofitne?


Jesu li propisane kazne ako neprofitna organizacija ne donese i ne usvoji financijski plan za sljedeću godinu?

 

 

Članak 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14. od 15.10.2014) koji je stupio na snagu 1.1.2015., uređuje obvezu izrade godišnjeg programa rada, kao i financijskog plana za njegovu provedbu. Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Nar. nov., 119/15., dalje: Pravilnik) uređuje metodologiju izrade financijskih planova. 

Neprofitna organizacija koja je obveznik primjene Pravilnika obvezna je izrađivati financijski plan za provedbu godišnjeg programa rada (čl. 10. Pravilnika).

- Plan prihoda i rashoda priprema se i donosi najmanje na razini skupine iz Računskog plana za neprofitne organizacije.

- Prihodi i rashodi u planu prihoda i rashoda planiraju se u skladu s računovodstvenim načelom nastanka događaja.

Financijski plan donosi najviše tijelo neprofitne organizacije odnosno tijelo koje je temeljem statuta neprofitne organizacije za to ovlašteno, najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

Dakle, Godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu neprofitna organizacija donosi najkasnije do 31. prosinca tekuće godine (npr. 2022.godine ) za slijedeću godinu (2023.godinu).

Prema odredbama čl. 45. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija za njegovo ne donošenje propisana je kazna od 5.000,00 do 200.000,00 kuna za neprofitnu organizaciju i od 5.000,00 do 20.000,00 kuna za osobu zakonskog zastupnika neprofitne organizacije koja vodi dvojno knjigovodstvo.

Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.