INVENTURA‌ ‌–‌ ‌GODIŠNJI‌ ‌POPIS‌ ‌IMOVINE‌ ‌I‌ ‌OBVEZA‌ ‌NEPROFITNE‌ ‌ ORGANIZACIJE‌ ‌


Na temelju odredba čl. 19. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14., dalje: Zakon) utvrđena je obveza neprofitnih pravnih osoba da obave inventuru odnosno popis imovine i obveza na početku poslovanja i na kraju svake poslovne godine. Redoviti godišnji popis imovine i obveza za neprofitne pravne osobe prema našem mišljenju predstavlja potrebu i vrlo je bitan jer sama obveza obavljanja popisa osigurava utvrđivanje stvarnoga zatečenog stanja imovine i obveza i uspoređivanje tog stanja sa stanjem imovine i obveza na 31. prosinca. 

 

Osim toga, popis imovine i obveza omogućuje i kontrolu pravilnosti rada i rukovanja svih onih kojima je imovina povjerena na čuvanje i rukovanje. 


 

Obveza provedbe inventure (popisa)  imovine i obveza propisana je za sve neprofitne organizacije neovisno o tome na koji način vode poslovne knjige odnosno i za neprofitne pravne osobe koje svoje poslovne događaje iskazuju u jednostavnom knjigovodstvu i za neprofitne pravne osobe koje svoje poslovne događaje iskazuju u dvojnom knjigovodstvu.

Na temelju čl. 19. Zakona određeno je u kojim se slučajevima mora obaviti popis imovine i obveza. Spomenuta odredba određuje obvezu popisa u sljedećim slučajevima: na početku poslovanja i na kraju svake poslovne godine sa stanjem na datum bilance.  

 

Neovisno o tome kada se popis obavlja, podatci o inventuri (popisu) unose se pojedinačno u naturalnim, odnosno novčanim pokazateljima u popisne liste. Neprofitne pravne osobe koje obavljaju knjižničarsku i bibliotečnu djelatnost izuzete su od obveze godišnjeg popisa u skladu s čl. 19. st. 3. Zakona. Te su neprofitne pravne osobe obvezne obaviti popis u roku koji nije dulji od tri godine.  Odredbe Zakona utvrđuju i obvezu popisa imovine i obveza i u slučajevima statusnih promjena, otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije.  Iako Zakonom nije utvrđen rok do kojeg se mora obaviti godišnji popis sa stanjem na 31. prosinca, neprofitne pravne osobe moraju imati u vidu odredbe Zakona  prema kojem se financijski izvještaji za poslovnu godinu dostavljaju u roku od 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja odnosno godine. 

 

Popis kao mjera provjere i usklađenja stvarnog i knjigovodstvenog stanja od velike je koristi i važnosti i za same neprofitne pravne osobe jer se upravo na taj način, između ostalog, osigurava vjerodostojnost financijskih izvještaja. Zakonski zastupnik donosi odluku o provedbi godišnjeg popisa imovine i obveza te imenovanju popisnog (popisnih) povjerenstava. U skladu s čl. 20. st. 2. Zakona, zakonski zastupnik neprofitne organizacije  određuje datum popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanja izvještaja s priloženim popisnim listama.  Podaci o inventuri (popisu) unose se pojedinačno u naturalnim, odnosno novčanim izrazima u inventurne (popisne liste). Inventurne (popisne) liste jesu knjigovodstvene isprave čiju vjerodostojnost potpisima potvrđuju članovi povjerenstva za popis. Po završetku inventure (popisa), popisno povjerenstvo je obvezno sastaviti izvještaj na temelju inventurnih (popisnih) lista i svojih zapažanja i predati ga zakonskom zastupniku. Zakonski zastupnik na temelju izvještaja i priloženih inventurnih (popisnih) lista te u skladu sa ovlastima koje proizlaze iz statuta ili drugih najviših općih akata neprofitne organizacije odlučuje o: - nadoknađivanju utvrđenih manjkova, priznavanju i evidentiranju utvrđenih viškova. otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza, rashodovanju imovine, mjerama protiv osoba odgovornih za manjkove, oštećenja, neusklađenost knjigovodstvenog i stvarnog stanja, zastaru i nenaplativost potraživanja i slično.

 

U skladu sa čl. 45. st. 1. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija predviđenu su i novčane kazne u iznosu od 5.000,00 kuna do 200.000,00 kuna za neprofitna organizacija koja ne popiše imovinu i obveze sukladno odredbama čl. 20. Zakona.