DETALJNO NEOPOREZIVE ISPLATE: Sve o novostima koje su stupile na snagu 01.09.2019


TROŠKOVI REDOVNE SKRBI DJECE RADNIKA U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA (VRTIĆIMA I JASLICAMA)

U skladu sa odredbama Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak naknade za troškove redovne skrbi djece radnika do visine stvarnih izdataka isplaćene na račun radnika na temelju vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje na temelju posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi više se ne smatraju oporezivim dohotkom.


Poslodavac mora voditi brigu o tome da se redovnom skrbi djece smatraju osnovni programi, ali ne i dodatni programi (sat engleskog jezika, sporta i sl.) koji se posebno odnosno dodatno,  naplaćuju.
Vjerodostojnom dokumentacijom smatraju se odluka poslodavca o isplati naknade, uplatnica i/ili ugovor koji može glasiti na dijete. Radnik je obvezan poslodavcu dati izjavu da nitko drugi već ne koristi pravo na naknadu, a ako koristi tko i u kojem iznosu troška, te je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca u toj godini ostvario podmirenje troškova ili isplate naknada i u kojem iznosu.


Radnik je obvezan izvijestiti poslodavca ako dođe do promjena troška redovne skrbi djece ili ako više ne nastaje trošak po toj osnovi. Poslodavac može u 2019.godini po osnovi troškova redovne skrbi djece radnika u ustanovama
predškolskog odgoja isplatiti za razdoblje 2019. godine do visine stvarnih izdataka.
Više na: https://www.poreznauprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19669


NAKNADE ZA PODMIRIVANJE TROŠKOVA USLUGA NAMIJENJENIH ODMORU RADNIKA

Prema odredbama Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima Ministarstva turizam do iznosa 2.500,00 kn godišnje ne smatraju se oporezivim dohotkom.


Radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca u toj godini ostvario podmirenje troškova ili isplate naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika i u kojem iznosu. Važno je napomenuti da će Ministarstvo turizma o toj naknadi donijeti poseban
propis.
Više na: https://www.poreznauprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19669TROŠKOVI SMJEŠTAJA RADNIKA NA TEMELJU VJERODOSTOJNE DOKUMENTACIJE

U skladu sa odredbama Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov. br. 80/19., dalje: Pravilnik) koji je stupio na snagu dana 1. rujna 2019. godine troškove smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem na temelju vjerodostojne dokumentacije više se ne smatraju oporezivim dohotkom.


Naknada troškova smještaja može se ostvariti na tri načina:
1. poslodavac ugovora smještaj s pružateljem usluga smještaja te podmiruje troškove bezgotovinskim putem,
2. radnik sam sklapa ugovor o najmu s pružateljem usluge ili sam pronalazi smještaj, a poslodavac isplaćuje naknadu troškova smještaja na račun radnika,
3. smještaj je organiziran kod samog poslodavca, radniku se taj trošak smatra neoporezivim primitkom u stvarnom iznosu o čemu poslodavac mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju.
Više na: https://www.poreznauprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19669TROŠKOVI PREHRANE RADNIKA NA TEMELJU VJERODOSTOJNE  DOKUMENTACIJE

Na temelju Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca do 12.000,00 kn godišnje odnosno do 1.000,00 kn mjesečno više se ne smatraju oporezivim dohotkom.


Osim troškova prehrane radnika do 12.000,00 kn godišnje, poslodavac može radniku isplatiti novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do 5.000,00 kn godišnje. Neoporeziv iznos od 5.000,00 kn može se isplatiti u bilo koje vrijeme i bilo kojem iznosu do 5.000,00 kn godišnje na račun radnika. Radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario
isplate naknada i u kojem iznosu.


Poslodavac u 2019. godini može radniku isplatiti novčanu paušalnu naknadu za troškove prehrane radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do 12.000,00 kn godišnje odnosno do 1.000,00 kn mjesečno. Riječ je o neoporezivom primitku koji se priznaje za mjesec u kojemu je obavljena usluga prehrane.
Poslodavac je obvezan o navedenim troškovima posjedovati vjerodostojnu dokumentaciju, a računi o obavljenim uslugama prehrane moraju glasiti na poslodavca i moraju biti podmireni bezgotovinskim putem. Jednako tako, potrebno je voditi brigu o svim troškovima prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa radnika kod poslodavaca i da je riječ o trošku prehrane kao kontinuiranoj usluzi radnika tijekom radnih dana.

To znači da poslodavac ima mogućnost od 01. rujana 2019. godini radniku platiti troškove prehrane za razdoblje od 1.
rujna 2019. godine do iznosa 1.000,00 kn mjesečno, odnosno najviše do 4.000,00 kn za 2019. godinu.


Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do propisanog iznosa mogu se ostvariti u ugostiteljskim objektima ili kupnjom u trgovinama, a radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario podmirenje troškova i u kojem iznosu.


Ako je poslodavac sam organizirao prehranu, radniku se taj trošak smatra neoporezivim primitkom u stvarnom iznosu o čemu poslodavac mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju. Potrebno je voditi brigu da radnik u jednom poreznom razdoblju (godini) od jednog ili više poslodavaca ne može ostvariti obje vrste primitka po
osnovi prehrane. Radnik za trošak prehrane na nivou godine neoporezivo može primiti ili do 5.000,00 kn paušalne naknade ili do 12.000,00 kn godišnje na temelju vjerodostojne dokumentacije.


Vjerodostojnom dokumentacijom smatraju se odluke poslodavca, ugovori i računi koji se povezuju s pravom radnika, te se ista čuva u zastranim rokovima. Poslodavac donošenjem odluke o plaćanju troškova smještaja ili prehrane radniku preuzima obvezu plaćanja tog troška, tako i u poslovnim knjigama mora kontinuirano, mjesečno iskazati nastalu obvezu odnosno trošak.
Više na: https://www.poreznauprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19669


 

POVEĆANJE NEOPOREZIVIH IZNOSA DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I ZA RAD NA TERENU U TUZEMSTVU

Dana 1. rujna 2019. godine stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov. br. 80/19., dalje: Pravilnik). Tim Pravilnikom od 1. rujna 2019. godine iznos neoporezive pune dnevnice umjesto dosadašnjih 170,00 kn iznosi 200,00 kn, a pola dnevnice umjesto dosadašnjih 85,00 kn iznosi 100,00 kn.

U skladu sa navedenim od 1. rujna 2019. poslodavci mogu svojim radnicima za dane službenog puta isplatiti dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu koje traju više od 12 sati dnevno i dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu do 200,00 kn, a dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 100,00 kn.

S obzirom da određeni broj radnika u skladu sa izvorima radnog prava kao što su temeljeni kolektivni ugovor, pravilnika o radu ili ugovora o radu već imaju pravo na naknadu troška smještaja i prehrane kao dogovoreni dodatak na plaću koja je uvećavala bruto plaću jer se smatrala oporezivim dohotkom, postavljeno je pitanje može li poslodavac iste, s obzirom na izmjene propisa, sada isplatiti neoporezivo.

Odgovor na to pitanje dalo je nadležno Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Klasa 110-01/19-01/113 URBROJ:524-03-01-01/2-19-2 od 2. kolovoza 2019. godine temeljem kojeg isto nije moguće ako se ne izmjeni ugovor o radu, pravilnika o radu ili kolektivnog ugovora odnosno bez pristanka obiju ugovorenih strana.

Stoga je u izmjenama i dopunama Pravilnika uređena prijelazna i završna odredba temeljem koje se svi novi neoporezivi primici mogu isplatiti neovisno o tome što su primici iste namjene i svrhe propisani u izvorima radnog prava zatečenima na dan stupanja na snagu toga Pravilnika.
Više na: https://www.poreznauprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19669