Ispravak godišnjih financijskih izvještaja kod neprofitnih organizacija


Ispravak godišnjih financijskih izvještaja kod neprofitnih organizacija

 

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija  između ostaloga uređena su računovodstvena načela i poslovi, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, načela iskazivanja imovine, obveza i vlastitih izvora te priznavanja prihoda, rashoda, primitaka i izdataka, financijsko izvještavanje, revizija godišnjih financijskih izvještaja i javna objava godišnjih financijskih izvještaja.

Odredbe Zakona odnose se na domaće i strane udruge i njihove saveze, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikate, udruge poslodavaca te sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera.

Zakon o računovodstvu  uređuje da se odredbe ovoga Zakona ne odnose na domaće i strane udruge i njihove saveze, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikate, udruge poslodavaca te sve druge pravne osobe kojima temeljna svrha osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera, i koje financijsko poslovanje i računovodstvo vode sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Zakon o računovodstvu obvezne su primjenjivati navedene pravne osobe koje su obveznice poreza na dobit za svoju cjelokupnu djelatnost sukladno propisima kojima se uređuju porezi, ali i u tom slučaju nisu obvezne primjenjivati odredbe kojima se uređuje konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja, revizija godišnjih financijskih izvještaja,  godišnje izvješće i javna objava.

Iz navedenih zakonskih odredbi je jasno da pravne osobe upisane u Registar neprofitnih organizacija ne primjenjuju odredbe Zakona o računovodstvu, a vezano s tim niti Hrvatske standarde financijskog izvještavanja, osim u slučaju kad su obveznice poreza na dobit za svoju cjelokupnu djelatnost sukladno propisima kojima se uređuju porezi.

Neprofitna organizacija koja vodi knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, obvezne primjenjivati propisani Računski plan do razine odjeljka, a prema rasporedu računa iz računskog plana za neprofitne organizacije. Raspored, sadržaj i primjena računa u računskom planu propisani su Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (dalje: Pravilnik).

Oblik i sadržaj financijskih izvještaja i izjave o neaktivnosti, razdoblja za koja se izvještaji sastavljaju, te obveza i rokovi podnošenja propisani su Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija. Pravilnikom  je propisanom da se financijski izvještaji za poslovnu godinu predaju u roku od 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja. Ako propisani rok pada na subotu, nedjelju ili blagdan, rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja pomiče se na prvi sljedeći radni dan.

U Uputama za izradu i predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija koje se sastavljaju za svako izvještajno razdoblje, Ministarstvo financija naglašava da FINA, koja prikuplja financijske izvještaje za potrebe Ministarstva financija i statistike, nakon navedenog roka neće zaprimati financijske izvještaje. Neprofitna organizacija koja nije predala financijske izvještaje ranijih godine, a imala je obvezu, iste ne može naknadno predati niti FINA-i, niti Ministarstvu financija. Više o navedenom može se pročitati u dokumentu Obavijest Ministarstva financija neprofitnim organizacijama koji je objavljen na internetskoj stranici Ministarstva financija pod https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/neprofitne-organizacije/upute-obavijest-pitanja/119. Nakon propisanog roka ne mogu se predavati niti ispravci financijskih izvještaja. 

Zakon je propisao da je neprofitna organizacija obvezna u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i rashoda te o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora pri čemu se podaci u poslovne knjige unose po nastanku poslovnog događaja, a najkasnije u roku primjerenom za sastavljanje financijskih izvještaja. Stoga se nakon sastavljanja i predaje financijskih izvještaja u propisanom roku, predani financijski izvještaji ne mogu ispravljati. Svi eventualni ispravci provode se u sljedećem izvještajnom razdoblju, što je potrebno navesti u Bilješkama.

Godišnji financijski izvještaji objavljeni u Registru neprofitnih organizacija na internetskoj stranici Ministarstva financija kao i financijski izvještaji sindikata i udruga poslodavaca koji se, sukladno Zakonu ne objavljuju javno, ali se nalaze u bazi Ministarstva financija, smatraju se važećim i samo takvi financijski izvještaji podliježu reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu.

 

https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/upute-nalozi-i-ostalo/179