INFORMACIJA OVLAŠTENIM REVIZORIMA – EVIDENCIJA STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA I. GODINU


Centar za poreze, računovodstvo i reviziju (dalje u tekstu: Centar) daje informaciju ovlaštenim revizorima, sudionicima organiziranih seminara koje provodi Centar prema planu i programu aktivnosti za 2019. godinu, sukladno prethodno dobivenoj suglasnosti  Ministarstva financija, u vezi ispunjenja obveza sukladno Pravilniku o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (Narodne novine br. 104/2018, u daljnjem tekstu: Pravilnik).
 
Naime, kako je Pravilnik stupio na snagu 29.11.2018.g. prvo jednogodišnje razdoblje edukacije ovlaštenih revizora koji su stekli ovlaštenje po starom Zakonu završava 29.11.2019. godine.
U tom razdoblju, ovlašteni revizori su obvezni ostvariti najmanje 35 bodova prema potvrdama organizatora o ispunjenju propisane obveze stalnog stručnog usavršavanja. Potvrde organizatora ovlašteni revizor čuva pet godina od datuma održane aktivnosti edukacije.
 
Članak 9. Pravilnika nalaže dostavu obrasca Evidencija o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (dio A, B i C) Ministarstvu financija od strane svakog ovlaštenog revizora za I. jednogodišnje razdoblje (od 29.11.2018. do 29.11.2019.) u roku do 30.12.2019. godine.!
U ostvarenju potrebnih bodova za navedeno I. razdoblje revizori trebaju uzeti u obzir i ostvarene bodove u razdoblju 2018. godine do stupanja Pravilnika na snagu, a prema potvrdama organizatora aktivnosti edukacija kojima je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost na programe u 2018. godini prije stupanja Prvilnika na snagu. Te bodove upisuje Ministarstvo financija u evidencije, odnosno ne upisuje ih ovlašteni revizor u propisani obrazac.
 
Struktura ostvarenih bodova u I. godini trogodišnjeg razdoblja – najmanje 35 bodova!
 
Obveza je ostvariti najmanje 35 bodova od kojih:  
 
a) 20 bodova mora biti ostvareno iz osnovnih aktivnosti prema navedenom u članku 7.st.1. Pravilnika (edukacija, odn.seminara i radionica iz plana i programa na koje je organizatoru dana prethodna suglasnost MF), od kojih je 10 bodova iz područja "A" prema popisu na webu MF i kako je naznačeno u planu i programu organizatora;
 
b) 15 bodova može biti ostvareno iz ostalih aktivnosti prema navedenom u članku 7.st.2. Pravilnika, od kojih je mogućih 5 bodova iz samoedukacije.
 
Ovlašteni revizor može ostvariti godišnje i više bodova iz osnovnih aktivnosti od obvezno propisanih, odnosno ako ih ostvari 35 tada ne mora ostvarivati bodove iz ostalih aktivnosti. Bitno je da u tri godine ostvari ukupno 120 bodova, čije ostvarenje sam određuje prema svojim mogućnostima i potrebama, a sukladno propisanoj obvezi.
 
Nadalje, za trogodišnje razdoblje obveznog stručnog usavršavanja ovlašteni revizor treba voditi računa i o strukturi ostvarenih bodova prema područjima iz članka 8. Pravilnika (revizija, računovodstvo i ostala područja). Strukturu bodova pratiti će i evidentirati u obrascu Evidencije (dio A, B i C) prema ostvarenim područjima edukacije navedenim u potvrdama organizatora.

 

Primjer evidencije pogledajte ovdje: