ISPLATA PRIMITAKA U NARAVI U VISINI 600,00 KN GODIŠNJE U OBLIKU POLICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RADNIKU


Prava i obveze pri oporezivanju primitaka koje fizičke osobe ostvaruju prema izvoru primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala i drugih primitaka uređena su Zakonom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16 - 106/18., dalje: Zakon) te Pravilnikom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/2017. do  1/19., dalje: Pravilnik).


Zakon u svojim odredbama uređuje primitke na koje se ne plaća porez na dohodak, između ostalih, primici radnika i fizičkih osoba po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa, te primitke bivših radnika i nasljednika bivših radnika po osnovi naknada, potpora i nagrada koje isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, a koje su dospjele na isplatu za vrijeme trajanja radnog odnosa ili je pravo na isplatu nastalo za vrijeme trajanja radnog odnosa do propisanih iznosa.


Nastavno na navedeno, dar u naravi u obliku police zdravstvenoga osiguranja tržišne vrijednosti do 600,00 kuna godišnje, smatra se primitkom u naravi isplaćenim po osnovi nesamostalnog rada na koji se ne obračunava niti plaća porez na dohodak.

https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19665