Pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja supružnika rezidenta i nerezidenta


Porezni obveznik, rezident i nerezident, može ostvariti pravo na uvećani osobni odbitak odnosno uvećani neoporezivi dio dohotka po osnovi uzdržavanja supružnika odnosno uzdržavanog člana uže obitelji ako uzdržavani član, rezident i nerezident, ne ostvaruje više od utvrđenog cenzusa od 15.000,00 kuna na godišnjoj razini, ili ako ostvaruje primitke koji ne ulaze u cenzus, no potrebno je voditi brigu da ispuni određene uvjete koje uređuje Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov. br. 115/16. i 106/18., dalje: Zakon).


Prema odredbama Zakona uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom (dalje: uzdržavani članovi) smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici odnosno primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos od 15.000,00 kuna na godišnjoj razini izračunan kao šesterostruki iznos osnovice osobnog odbitka.

Iznimno od navedenoga, a sukladno Zakonu, pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove, u cenzus ne ulaze: primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatak za djecu, novčane potpore utvrđene u iznosu koji je zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore propisan kao iznos ispod kojeg se ne može isplatiti novčana potpora, potpore za novorođenče, odnosno primitak za opremu novorođenog djeteta, obiteljske mirovine djece nakon smrti roditelja, primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji, darovanja od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu, i/ili naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja do propisanih iznosa na koje se sukladno odredbama Zakona ne plaća porez na dohodak.

Na temelju Pravilnik o porezu na dohodak ( Nar. nov. br. 10/17. do 1/19., dalje: Pravilnik) uređeno je da  rezident može koristiti osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu koji žive u inozemstvu. No, u tom slučaju propisan je obveza da je potrebno dokazati da postoje uvjeti  za korištenje tog dijela osobnog odbitka. To znači da je rezident  obavezan predočiti o tome isprave koje je izdalo nadležno tijelo u inozemstvu u skladu sa odredbama Pravilnika. Jednako tako,  potrebno je voditi brigu da navedene isprave ne smiju biti starije od šest mjeseci i da ih je rezident obvezan priložiti svojoj godišnjoj poreznoj prijavi.


No, ako rezident nije obvezan podnositi godišnju poreznu prijavu, a za članove uže obitelji koristi osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada, tada je u obvezi dostaviti na uvid najkasnije do kraja veljače tekuće za prethodnu godinu nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu koja izdaje poreznu karticu – Obrazac PK.

Dakle, rezident ima obvezu svaku promjenu u svezi s uzdržavanim članovima uže obitelji i/ili djece i/ili invalidnosti koja utječe na visinu osobnog odbitka prijaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Osim navedenog, pravo na uvećanja osobnog odbitka ostvaruje i nerezident kojem se ostvareni dohodak umanjuje za osnovni osobni odbitak za mjesece u kojima ostvaruje dohodak u tuzemstvu.


Iznimno, rezidentu države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, osim Republike Hrvatske koji u Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak, može u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave ili u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak koristiti i osobni odbitak za uzdržavanu djecu i uzdržavane članove uže obitelji za cijelo porezno razdoblje, uz uvjet da vjerodostojnim ispravama dokaže da navedeni dohodak ostvaren u Republici Hrvatskoj čini najmanje 90% njegova ukupnog (svjetskog) dohotka ostvarenog u poreznom razdoblju i da je isti izuzet ili oslobođen oporezivanja u državi članici čiji je rezident.

Više na: https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19668

 

POGLEDAJTE AKTUALNE SEMINARE