Elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad stranih vlasnika unutar kvote


Na stranicama MUP-a  je objavljeno da od 15. travnja 2019. godine poslodavci mogu podnijeti zahtjeve za dozvole za boravak i rad iz kvote i elektroničkom poštom na posebno formirane mail adrese svih policijskih uprava. https://mup.gov.hr/vijesti/zahtjevi-za-boravak-i-rad-stranaca-sada-i-elektronickim-putem/283354

Detaljne upute su dane u uputi za poslodavce.

Dakle, više nema potrebe da poslodavci fizički odlaze u prostorije MUP-a prilikom podnošenja dokumentacije, jer sve mogu obaviti elektroničkim putem.

Nakon ishođenja dozvola za boravak, poslodavci radnika prijavljuju na mirovinsko i zdravstveno osiguranje na jednak način kao što je slučaj i sa tuzemnim radnicima.

 

POGLEDAJTE AKTUALNE SEMINARE